เกมสืบสวนสอบสวน; เนเซสเซอรี ดิเทคทิฟ: โปรโตไทฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์, พชรพล ใจกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น เช่นการดูวีดีโอผ่านทางสื่อออนไลน์, การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวมถึงการเล่นวีดีโอเกม ซึ่งการเล้นวีดีโอเกมนั้นเป็นจุดสนใจของเยาวชนและคนทั่วไปอย่างมาก เนื่่องจากให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ รวมถึงยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องพัฒนาวีดีโอเกมชื่อ "Necessary Detective : Prototype" ซึ่งเป็นวีดีเกมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ นิติวิทยาศาตร์ และ อาชญวิทยา โดยทำเป็นวีดีโอเกมที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนคดีฆาตกรรม ที่มีวิธีการเล่นเป็นแบบการไขปริศนาเพื่อสืบหาตัวคนร้าย ซึ่งช่วยพัฒนาระบบการคิดวิเคราะห์ของผู้เล่น ทำให้เกิดทั้งความบันเทิงและได้รับประโยชน์ไปในตัว