เกมผจญภัยในเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัตถกร ตะวังทัน, ศิรชัช พรมภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาเกมแนวผจญภัยโดยมีเนื้อหาหลักคือเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ผู้เล่นทบทวนความรู้ที่มีอยู่และได้ความสนุก เพลิดเพลิน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์