เกมเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมปีที่1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานฤทัย จันทรทิพย์, ขวัญฤทัย กลางประพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนไม่ชอบเนื่องจากเนื้อหาเยอะและรูปแบบการเรียนการสอนไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ทางผู้จัดทำจึงคิดสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อนำเสนอการเรียนคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น