กระถางเพาะชำย่อยสลายได้จากโฟมยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐริฎา หนูมาก, นันทัชพร อาจชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง, สุวัฒน์ รัตนพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อปี 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารามากถึง 20.46 ล้านไร่ โดยมีผลผลิตรวม 5.02 ล้านกิโลกรัม แต่ปัจจุบันราคาตกต่ำเหลือประมาณ 44 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาลจึงได้มีนโยบายเพื่อผลักดันให้มีการนำยางพารามาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น การผลิตโฟมเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากน้ำยางพาราผสมเศษวัสดุเหลือทิ้ง มีความสำคัญทั้งในแง่การส่งเสริมให้มีการใช้ยางพารามากขึ้นเเละช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น

จากการศึกษาข้อมูลการเพาะชำต้นไม้ อุปกรณ์ในการเพาะชำมักทำมาจากพลาสติกเพราะวัสดุที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรงและขึ้นรูปได้ง่าย ซึ่งโฟมเพาะชำจากยางพาราสามารถใช้เเทนกระถางเพาะชำจากพลาสติกได้ดีกว่า เนื่องจากโฟมยางพารามีความทนทานต่อเเรงดึงเเละเเรงกระเเทกได้มากกว่าพลาสติกที่ใช้เป็นวัสดุในการทำกระถางเพาะชำ สามารถขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติก และกักเก็บความชื้นได้ดีกว่าพลาสติก ซึ่งส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงผลิตโฟมเพาะชำพืชที่สามารถนำไปปลูกลงดินได้โดยไม่ต้องแกะออกเหมือนกระถางเพาะชำปกติจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นอ่อน และการเติมเศษอินทรียวัตถุ มูลสัตว์ และดินลงไปในโฟมยางพารา ทำให้พืชได้รับสารอาหารและสามารถเจริญเติบโตได้ในโฟมยางพารา ซึ่งจะทำการทดสอบคุณสมบัติของโฟมยางพาราโดยทดสอบสมบัติการยุบตัว การหดตัว ความหนาแน่น การดูดซับน้ำ ความแข็ง ความแข็งแรง การทนต่อการกด อีกทั้งทำการทดสอบประสิทธิภาพการเพาะชำของกระถางเพาะชำ