Machine Learning แยกประเภทดาวฤกษ์ทั้งระบบด้วยเทคนิคการแปลงสเปกตรัมจากรูปภาพเป็นสเปกตรัมทางดาราศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพกร วุ่นน้อย, พันเพชร พัชนี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญตา วรรณรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์