การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของปูนซีเมนต์ผสมแกรไฟต์และปูนซีเมนต์ผสมคาร์บอนแบล็ค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ทิพยทยารัตน์, ณิชา ขจิตวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนนี้ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยจะทำแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากปูนซีเมนต์ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ และปูนซีเมนต์ผสมคาร์บอนแบล็คในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 7 ชุด ชุดที่ 1, 2 และ 3 เป็นชุดที่ใช้ปูนผสมคาร์บอนไฟเบอร์ 3% 5% และ 7% ตามลำดับ ชุดที่ 3, 4 และ 5 เป็นชุดที่ใช้ปูนผสมคาร์บอนแบล็ค 3% 5% และ 7% ตามลำดับ ส่วนชุดที่ 7 เป็นปูนซีเมนต์ปกติ หลังจากนั้นนำมาทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกลและการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พบว่าปูนซีเมนต์ผสมคาร์บอนแบล็ค 3% มีความหนาแน่นและมีเปอร์เซ็นต์การหดตัวมากที่สุด และปูนซีเมนต์ผสมคาร์บอนแบล็ค 5% มีค่าความต้านทานแรงอัดมากที่สุด นำมาเปรียบเทียบหาชุดที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาเป็นแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับสิ่งก่อสร้างในอนาคต