การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสียโดยตัวดูดซับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอย เพื่อประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ยทางเลือกสำหรับการเพาะปลูกพืชที่ขาดแคลนธาตุฟอสฟอรัสในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญญาพร มะโนน้อย, กานต์พิชชา ศิริประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอย เนื่องจากเปลือกหอยมีรูพรุน และมีพื้นที่ผิวมาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของตัวดูดซับ เหมาะสมต่อการเป็นตัวดูดซับ เพื่อเป็นแนวทางในการบำบัดน้ำเสียหรือแหล่งน้ำยูโทรฟิเคชั่นที่มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเกินไป ทำให้พืชน้ำโดยเฉพาะสาหร่ายสีเขียวมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง ส่งผลกับสีและกลิ่นของน้ำทำให้คุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดต่ำลง นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายตัวดูดซับที่ราคาแพงแล้ว ยังแก้ปัญหาของเสียและขยะเหลือทิ้งเหล่านี้โดยการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้อีกทางหนึ่ง โดยศึกษาการดูดซับของตัวดูดซับจากเปลือกหอย จากความเข้นข้นที่เหลือจากการดูดซับวิเคราะห์หาปริมาณออร์โธฟอสเฟตด้วยวิธี Vanadomolybdophosphoric Acid แล้ววิเคราะห์ร้อยละการดูดซับและไอโซเทอมของการดูดซับอธิบายลักษณะการดูดซับด้วยสมการแลงเมียร์และสมการฟรุนดิช และศึกษาปัจจัยต่อการดูดซับของตัวดูดซับร่วมด้วยในการหาสภาวะและปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับ จากนั้นนำไปศึกต่อการเป็นปุ๋ยทางเลือกสำหรับพืชที่ต้องการธาตุฟอสฟอรัส และเนื่องจากในดินมีปริมาณฟอสฟอรัสน้อย และยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตจากค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีที่ราคาสูงได้