สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกเลขา เหมมัน, กานต์สินี ศรีมาบาล, อริสา หนูพริ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน เรื่อง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องดวงดาวบนทองฟ้า

คณะผู้จัดทำ นางสาว กนกเลขา เหมมัน

นางสาว กานต์สินี ศรีมาบาล

นางสาว อริสา หนูพริ้ม

ครูที่ปรึกษา นาย ปิยพงศ์ หนูดำ

สถานศึกษา โรงเรียนตะโหมด

ปีการศึกษา 2563

โครงงานเรื่อง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า เป็นสื่อเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อการเรียนรู้ จะมีข้อมูลเรื่องดวงดาวต่าง อนิเมชั่นเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆ มีเกมส์เพื่อทดสอบความเข้าใจ จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบสื่อการเรียนการสอนในเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าให้เป็นสื่อที่น่าสนใจเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และเพิ่มความน่าตื่นเต้น สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายอีกด้วย

คณะผู้จัดทำโครงงาน