พัดลมจิ๋ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวดล ปานโต, อัสอารี หลีขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/13dItvo4IJSEuWqmoC7DsyeQ997-m5w92/view?usp=drivesdk