สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลลักษณ์ แก้วดี, จิระนันท์ สันอี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน เรื่อง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ

คณะผู้จัดทำ

นางสาว กมลลักษณ์ แก้วดี

นางสาว จิระนันท์ สันอี

ครูที่ปรึกษา นางสาว ฐิติรัตน์ เจริญตา

สถานศึกษา โรงเรียนตะโหมด

ปีการศึกษา 2563

โครงงานเรื่อง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ เป็นสื่อเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อการเรียนรู้ จะมีข้อมูลเรื่องระบบสุริยะ อนิเมชั่นเกี่ยวกับระบบสุริยะต่างๆ มีเกมส์เพื่อทดสอบความเข้าใจ จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบสื่อการเรียนการสอนในเรื่องระบบสุริยะให้เป็นสื่อที่น่าสนใจเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และเพิ่มความน่าตื่นเต้น สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายอีกด้วย

คณะผู้จัดทำโครงงาน