การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมโปรตีนจากตั๊กแตนปาทังก้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรนันท์ บุญทะจิตร, ณิชชาอร ปัทมวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนโปรตีนในตั๊กแตนปาทังก้าเมื่อเทียบกับไก่และศึกษาปริมาณโปรตีนคงเหลือในตั๊กแตนปาทังก้าหลังผ่านกระบวนการผลิตและวัดปริมาณโปรตีนที่คงเหลือจากการผลิตโดยวิธีการ AOAC กราโนล่าบาร์คือผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแบบผสมชนิดแท่ง ที่มีส่วนผสมหลักเป็นธัญพืช เป็นอาหารฟังชั่นจึงมีกราโนล่าเสริมโปรตีนด้วยวัตถุดิบหลากหลายแบบ จึงเลือกสูตรกราโนล่าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องสินเหล็ก สูตรกราโนล่านี้ได้ผ่านการเก็บผลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปแล้ว พบว่า มีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบมากจึงนำสูตรนี้มาศึกษาร่วมกับการเสริมโปรตีนจากตั๊กแตนปาทังก้า โดยปัจจัยที่ทำการศึกษาคือปริมาณผงตั๊กแตนปาทังก้า แปรเป็น 3 ระดับคือ ร้อยละ 15, 25 และ 35 แล้วนำมาวัดคะแนนความชอบสูงสุดในแต่ละด้าน