การพัฒนาปุ๋ยอัดเม็ดที่มีองค์ประกอบของแหนแดงในการเร่งการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา นิยันตัง, ภูริภัทร ชาชำนาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, พชรพรรณ พิมพ์ตะครอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการปลูกผักในดินร่วมกับปุ๋ยเคมีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก เมื่อเริ่มปลูกพืชไปหลายๆครั้งจะทําให้ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชนั้นลดลง และมีค่า pH ในดินเปลี่ยนไป เพราะเหตุนี้จะทําให้ปริมาณจุลินทรีย์ที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืชลดลงตามไปด้วย ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกร อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการใช้ปลูกพืช เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช แต่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่น้อย ผู้จัดทำจึงได้นำแหนแดงซึ่งมีไนโตรเจน ( N ) เป็นองค์ประกอบสูงมาใช้ร่วมด้วย และนอกจากนี้ยังมีมูลสุกรซึ่งมีธาตุอาหารหลัก( N P K ) ที่สูงและแกลบดำซึ่งมีโพแทสเซียม ( K ) ที่สูงมาใช้เป็นองค์ประกอบในการทำปุ๋ยอัดเม็ดด้วย จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทําจึงมีความสนใจในการพัฒนาปุ๋ยอัดเม็ดที่มีองค์ประกอบของแหนแดงในการเร่งการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง ในการศึกษาจะใช้การทดลองด้วยแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) เป็นแผนการทดลองที่ใช้เมื่อหน่วยทดลองมีความสม่ำเสมอหรือมีความคล้ายคลึงกัน โดยการทดลองจัดทรีตเมนต์ใส่หน่วยทดลองอย่างสุ่ม ซึ่งทรีตเมนต์ในที่นี้คือปุ๋ยสูตรที่ 1 2 3 และ 4 และหน่วยการทดลองคือกระถางปลูกผักกวางตุ้ง โดยแต่ละหน่วยจะมีโอกาสได้รับทรีตเมนต์ใดทรีตเมนต์หนึ่งเท่ากัน และทำซ้ำ 3 รอบ และจะวิเคราะห์การเจริญเติบโตด้วยวิธี ANOVA ซึ่งเป็นการคำนวณทางสถิติเพื่อหาอัตราความเจริญเติบโตของพืช และวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในดินด้วยวิธี Kjeldahl method โดยการศึกษาในครั้งนี้จะทราบอัตราส่วนของปุ๋ยอัดเม็ดที่มีองค์ประกอบของแหนแดงที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ช่วยลดปัญหาการใช้จ่ายจากปุ๋ยเคมี ลดปัญหาดินเสื่อมสภาพจากปุ๋ยเคมี โดยจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก