การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้าในรูปแบบไมโครอิมัลชันจากสารสกัดมหาหงส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันต์กนิษฐ์ ใยแจ่ม, ชนานันท์ แสนกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลิ่นเท้าเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง นอกจากจะทำให้เสียบุคลิกภาพ ยังแสดงให้เห็นถึงสุขอนามัยที่ไม่ดี เนื่องจากเกิดการหมักหมมของเหงื่อและเชื้อแบคทีเรียที่เท้า โดยเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นนี้คือ Staphylococcus epidermidis ซึ่งย่อยสลายสารในเหงื่อเกิดเป็นกรดอะมิโนทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และในปัจจุบันยาปฏิชีวนะ Erythromycin ถูกนำมาใช้รักษาอาการเท้าเหม็น ซึ่งอาจจะพบผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่นในผู้ที่มีโรคหัวใจ อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้พัฒนาจึงมีจุดประสงค์เพื่อสกัดสารจากมหาหงส์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไมโครอิมัลชัน โดยในสารสกัดมหาหงส์มีสาร cineole และ pinene ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis สาเหตุของกลิ่นเท้า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มจากการสกัดเหง้ามหาหงส์ด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ำเพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยจากมหาหงส์ ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นไมโครอิมัลชันโดยการเติมน้ำ และสารลดแรงตึงผิวตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ โดยมีสารลดแรงตึงผิว 3 ชนิด ได้แก่ Tween20, Tween60 และ Tween80 และจะเลือกสารที่มีลักษณะภายนอกใส มีความหนืดที่เหมาะสม แล้วนำไปทดสอบด้วยเครื่อง Dynamic Light Scattering เพื่อหาขนาดอนุภาคของอิมัลชัน จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ด้วยวิธี Disc diffusion test แล้วบันทึกผลการทดลองโดยหาค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณที่ไม่มีเชื้อเจริญเติบโต ซึ่งชุดการทดลองที่มีค่ามากที่สุดจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุด ซึ่งการพัฒนานี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาปัญหากลิ่นเท้า เพื่อช่วยลดผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะ