การศึกษาประสิทธิภาพของสีจราจรกันลื่นจากขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัครภัทร ภักดีนอก, ศุภฤกษ์ แสงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของขยะพลาสติก 2 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการทำสีทาพื้นกันลื่น (Anti Skid Paint) สำหรับงานทาพื้นผิวจราจร เพื่อช่วยลดปัญหาในการจัดการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเนื้อสีจราจรกันลื่นที่ผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่ใช้แล้ว (2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงและพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสีจราจรกันลื่น (3) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของขยะพลาสติกกับหินมวลรวม (aggregate) ที่ส่งผลต่อประสิทธิของสีจราจรกันลื่น (4) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการนำกลับมาใช้ใหม่ของขยะพลาสติกและการต่อยอดเชิงธุรกิจที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการขยะ

โดยดำเนินการตามขั้นตอน ได้แก่ รวบรวมขยะและคัดแยกขยะ จากนั้นทำการบดลดขนาดพลาสติก HDPE และ PET ให้อยู่ในรูปเศษขนาดเล็ก (Flake Scrap) นำ PET Flake ไปทำส่วนของเนื้อสี โดยเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิส และพอลิเมอร์ไรเซชัน เพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิด Methyl Methacrylate Resin สำหรับใช้เป็นเนื้อสีหลัก จากนั้นนำพลาสติกในรูป Flake ผสมกับหิน Aggregate ในอัตราส่วน 0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 และ 100:0 โรยบนหน้าเนื้อสีในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของปริมาณเนื้อสี ดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพ ได้แก่ เกี่ยวกับค่าความถ่วงจำเพาะ ความหนืด ระยะเวลาการแห้งแข็ง ความแข็ง การยึดติดของ aggregate และการพัฒนาต่อยอดในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการต่อยอดในภาคธุรกิจ