การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบฟันจากพืชวงศ์ชมพู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติณัฐ บัญชาจารุรัตน์, ธนภัทร บูรณะประเสริฐสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้ได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบฟันจากใบของพืชวงศ์ชมพู่ 3 ชนิด ได้แก่ ชมพู่ ฝรั่ง และหว้า เพื่อสกัดสารซาโปนินจากสกัดหยาบในพืชแต่ละชนิดซึ่งจะนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากโดยสกัดด้วย 95% ethanol กรองและระเหยแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ แล้วทดสอบการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุ โดยวิธี disc diffusion บนอาหาร Mueller Hinton agar เละมีตัวแปรควบคุมทางบวกคือคลอเฮ็กซิดีนและหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสารสกัด พบว่าสารสกัดจากฝรั่งสามารถยับยั้งแบคทีเรีย S.mutans ได้มากสุดโดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งที่ 60% รองลงมาคือชมพู่ที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 50% และหว้าไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้ จากนั้นผู้วิจัยจึงนำฝรั่งที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย S.mutans มากที่สุดมาใช้สำหรับการทำสารเคลือบฟัน ซึ่งจะใช้กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบฟันต่อไป โดยทำการเก็บสารเคลือบฟัน วัดปริมาณฟลูออไรด์และแคลเซียม จากนั้นเปรียบเทียบนำไปเปรียบเทียบปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันและความลึกผิวเคลือบฟันก่อนเคลือบฟลูออไรด์เจลก่อนเคลือบฟลูออไรด์เจล หลังเคลือบ 30 นาที และ 4 สัปดาห์ระหว่างสารสกัดและคลอเฮ็กซิดีนเป็นตัวแปรควบคุมและนำไปจำลองสภาพการกินให้ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันมากที่สุด (pH cycling)