การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองเสริมแผ่นดูดกลิ่นจากถ่านจากกะลามะพร้าวและถ่านจากจามจุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ปทุมถาวรสกุล, ธนิดา มหาโล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ ปะระปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยตรง ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนจะสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน ปะปนกับอากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไปและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ รวมถึงมลพิษทางอากาศที่เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชีวิตประจำที่ส่งผลต่อสุขภาพ เมื่อมีปัญหาเหล่านี้มากขึ้นในชีวิตประจำวัน ผู้จัดทำจึงต้องการประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศเสริมแผ่นดูดกลิ่นที่มีคุณภาพดีและสามารถนำของเหลือใช้ภายในบ้านและสิ่งของจากธรรมชาติมาปรับประยุกต์และพัฒนาให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการกรองฝุ่นและดูดกลิ่นภายในห้องและครัวเรือนได้