แอพพลิเคชั้นสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤมล จำรัสกุล, สิริกร นักผูก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการออกแบบแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักช่วยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ควบคุมเมนูอาหารตามหลักทางโภชนาการเพื่อให้ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบ5หมู่