แอพลิเคชั่นส่งคำร้องขออนุญาตขึ้นหอพักนอกเวลาการเปิดหอโดยใช้การสุ่มรหัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เยี่ยนหลิง หลิว, ชไมพร เหล็กจาน, ผกาวรรณ ชัยราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา ราชสีห์, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาความยุ่งยากในการขออนุญาตขึ้นหอพัก ผู้จัดทำได้นำแนวคิดเรื่อง IoT (Internet of Things) มาใช้โดยได้คิดค้นแอพลิเคชั้นที่เข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวนักเรียนที่สามารถขออนุญาตอาจารย์เพื่อขึ้นหอพักได้ และเมื่ออาจารย์อนุญาตแล้วแอพลิเคชั่นจะส่งรหัสผ่านให้โดยการสุ่มเพื่อนำรหัสผ่านไป ปลดล็อคประตูหอที่มีการเชื่อมต่อกับแอพลิเคชั่น แอพลิเคชั่นนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการกรอกเอกสาร แนวคิดของการสร้างแอพลิเคชั่นนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการต่อยอดสู่การทำแอพลิเคชั่นในการควบคุมการทำงานต่างๆ