ความหลากหลายของแมลงวันขายาวบริเวณป่าชายเลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จณิสตา สะอิมิ, จัลวาตีย์ อุแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงวันขายาวมีความสำคัญต่อระบบนิเวศคือมีบทบาทเป็นผู้ล่า ในการล่าลูกน้ำยุงลายและริ้นน้ำเค็ม อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศป่าชายเลน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความหลากหลายและจัดทำพรรณบัญชีรายชื่อของแมลงวันขายาวในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในช่วงเดือนตุลาคมถึง เดือนธันวาคม

และข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อยอดขั้นสูงต่อไป