เครื่องสวมกางเกงอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกร เยี่ยงยงพันธุ์, ธนกฤต มณีรัตนะพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยเครื่องสวมกางเกงอัตโนมัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสวมกางเกงอัตโนมัติ อันเนื่องมาจากปัญหาการสวมกางเกงของผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อกระดูกหรือบริเวณหลัง โดยผู้วิจัยทำการออกแบบให้เครื่องสามารถทำการสวมกางเกงให้ผู้ใช้ได้โดยการกดปุ่มขึ้นลง สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องก้ม และใช้ Arduino ร่วมกับสเตปปิ้งมอเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง ผลการทดสอบ 3 ด้าน ด้านละ 30 ครั้ง พบว่า เครื่องมีประสิทธิภาพ 93.33 % ความคลาดเคลื่อนของมอเตอร์ 0.106 เซนติเมตรต่อ 30 วินาทีในขาขึ้น 0.146 เซนติเมตรต่อ 30 วินาทีในขาลง และเวลาที่ใช้สวมกางเกงเฉลี่ย 171.3 วินาที ทำให้เห็นแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเครื่องสวมกางเกงอัตโนมัตินี้ไปใช้ในสถานที่อยู่อาศัยหรือโรงพยาบาลต่อไป