เครื่องมือส่งไฟล์ด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพัฒน์ ปานขำ, ยศภัทร์ ศุภรานนท์รัตน์, ณัฏฐพนธ์ คงสวัสดิ์ศรีสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, สุพรรณี สุภีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการส่งไฟล์โดยใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ และ

  2. เพื่อศึกษาการหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และประสิทธิภาพของ Geolocation API ของ Google

โดยมีวิธีการดำเนินการคือ

  1. วัสดุอุปกรณ์และโปรแกรมที่ต้องใช้ได้แก่ คอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต, Code Editor, XAMPP, Google Chrome, DirectAdmin, Laravel PHP Framework

  2. การเขียนเว็บ (Web Development) โดยใช้เวลาทำการเขียนเว็บไซต์ในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2563 และ

  3. การทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการทดลอง

(3.1) วัดความแม่นยำและความเร็วในการหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ GPS

(3.2) วัดความแม่นยำในการตรวจหาไฟล์ที่มีขนาดรัศมีในการส่งไฟล์แตกต่างกัน

(3.3) การกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบเพศชายจำนวน 50 คนโดยเลือกแบบสุ่ม ให้ทดลองใช้งานจริงและบันทึกค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยใช้เวลาในช่วงเดือน กันยายน พุทธศักราช 2563 ถึง มกราคม พุทธศักราช 2564