เครื่องเปลี่ยนกระดาษชำระอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณัฐ ไชยชิต, ณชพล สุวรรณชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยาภรณ์ หอมจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันระดาษชำระเป็นสิ่งของที่ใช้กันในทุกๆที่ และลำบากต่อการเปลี่ยนแกนกระดาษชำระเพื่อความสะดวกสะบายจึงมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการเปลี่ยนกระดาษชำระแบบม้วนที่ใช้หมดออกไป ที่ใช้ใหม่เข้ามาแทน อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการแยกแกนกระดาษชำระที่ใช้หมดแล้วมารวมกันซึ่งอาจนำไปรีไซเคิลหรือทำประโยชน์ต่างๆได้ และสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อการลดการสัมผัสกระดาษชำระ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสาเหตุของปัจจัยที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์นี้

ผู้พัฒนาจึงคิดค้นเครื่องเติมกระดาษชำระโดยจะมีระบบการตัดกระดาษชำระเพื่อลดการสัมผัสกระดาษส่วนที่ไม่ได้ใช้ และเมื่อใช้จนหมดระบบจะทำการทิ้งแกนเดิมลงในช่องที่เตรียมไว้สำหรับรวบรวมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆหรือการรีไซเคิลและกระดาษชำระม้วนใหม่ที่ใส่ไว้จะไหลลงมาแทนที่เดิมไว้ใช้งานต่อ