การศึกษาการทำชุดทดสอบเพื่อตรวจหาความเข้มข้นสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารทะเลจากสารสกัดใบมะยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจรวี เรืองเดช, อรวรรยา ขจรฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารฟอร์มาลดีไฮด์หรือสารฟอร์มาลินเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นสารตั้งต้นของวัสดุและสารประกอบเคมีอื่น ๆ มากมาย และเนื่องจากสารชนิดนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีพิษและระเหยได้ สารนี้จึงเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์โดยจะทราบดีว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ถือเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ สารเคมีชนิดนี้จึงถูกจัดเป็นสารทีห้ามไม่ให้ใส่ในอาหาร เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อร่างกาย แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสารที่ถูกห้ามกลับยังพบว่ามีการลักลอบใช้สารชนิดนี้ในอาหารอยู่ ปัจจุบันจึงได้มีการผลิตชุดทดสอบปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารโดยมีสารสกัดจากพืชเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็นใบมะยม กระเทียม หรือเฟื่องฟ้าเป็นต้น แต่ยังไม่มีชุดทดสอบที่สามารถทราบถึงความเข้มข้นของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่พบได้ ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าการทำชุดทดสอบเพื่อตรวจหาความเข้มข้นสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารทะเลจากสารสกัดใบมะยม