ระบบการตรวจสอบการเข้าออกของรถยนต์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทพัทธ์ สง่าพงษ์, สรธร มีสุขศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภรณ์ เมืองประทับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทําการประดิษฐ์ระบบบันทึกรถเข้าและออกแบบอัตโนมัติ โดยสามารถระบุวันเวลาที่เข้าออกชัดเจน ซึ่งใช้หลักการการบันทึกเข้า ลงระบบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเอง โดยเว็บไซต์ทีใช้มีการระบุป้ายทะเบียนระบุเวลาเข้า-ออก ระบุชื่อเจ้าของรถ จะพัฒนาต่อโดยทำให้ใช้ได้จริงใน มอ. สุราษฏร์ธานี โดยมีความแม่นยำในการแสกนป้ายทะเบียน และ ระบบเว็บไซต์ต้องการดูง่ายสบายตา และ สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลามีการใช้ user, password ในการเข้าเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล