ยางนำไฟฟ้าจากการผสมยางธรรมชาติกับกราฟีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยมน เสรีกำธร, โกลัญญา ฝอยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์, เจริญ นาคะสรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติผสมกับกราฟีน โดยการเปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้า สัณฐานวิทยา และสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติกับยางธรรมชาติผสมกราฟีนในปริมาณและสภาวะที่แตกต่าง โดยเริ่มจากการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์จากแกรไฟต์ หลังจากนั้นนำกราฟีนออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ไปผสมกับยางธรรมชาติโดยแปรปริมาณกราฟีนออกไซด์ที่ 0 , 1 , 3 และ 5 phr (part per hundred of rubber) หลังจากนั้นนำไปวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ โดยพบว่ายางธรรมชาติที่มีการผสมกราฟีนออกไซด์มีสมบัติเชิงกล และสมบัติการนำไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ตามการเพิ่มปริมาณกราฟีนออกไซด์ และสมบัติการนำไฟฟ้าของยางธรรมชาติผสมกราฟีนเพิ่มขึ้นถึง 36 % เมื่อเทียบกับยางธรรมชาติที่ไม่มีการผสมกราฟีนออกไซด์ นอกจากนี้ พบว่าสัณฐานวิทยา ของวัสดุเชิงประกอบมีลักษณะการกระจายตัวของกราฟีนออกไซด์ในยางธรรมชาติที่เป็นเมทริกช์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า กราฟีนออกไซด์สามารถเพิ่มสมบัติการนำไฟฟ้า และสมบัติเชิงกลให้กับวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติได้ และมีสัณฐานวิทยาที่สอดคล้องกับสมบัติเชิงกลและสมบัติการนำไฟฟ้า