ระบบการเก็บเกี่ยวน้ำจากอากาศเพื่อการเกษตรกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ ไชยประพัทธ์, สุภเวช อดิเทพสถิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาริช วีระพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์