ศึกษาสารสกัดจากมะรุมที่ช่วยเร่งการตกตะกอนที่ใช้ในการประปา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพงษ์ ภูบานเช้า, สุพิชญา ภูอุ้ม, อัครพงศ์ อรรคอำนวย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ เนียมบุญ, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบนิเวศถึงแม้ว่าน้ำจะเป็นทรัพยากรหมุนเวียนแต่ 97 เปอร์เซ็นของปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลกเป็นน้ำเค็มในมหาสมุทรมีเพียง 3 เปอร์เซ็นเท่านั้นที่เป็นน้ำจืดแต่มีน้ำจืดเพียง 0.3ส่วนเท่านั้นที่เป็นน้ำผิวดินที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แหล่งน้ำบางแห่งจะประสบปัญหาน้ำขุ่นในแหล่งน้ำเนื่องจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นมีลักษณะตื้นเขินทำให้ประสบปัญหาการเกิดตะกอนในน้ำ โดยความขุ่นของน้ำเกิดจากสารแขวนลอยหรือคอลลอยด์ในน้ำโดยสิ่งเหล่านี้จะไปบดบังทำให้แสงหักเหเมื่อมีแสงส่องผ่านทำให้มองเห็นความขุ่นในน้ำ ความขุ่นของน้ำจึงขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณและการกระจัดกระจายและความสามารถในการดูดซับแสงของสารแขวนลอยและคอลลอยด์เหล่านั้น สิ่งที่ตามมาคือ Escherichia coli (E. coli) เป็นแบคทีเรียแกรมลบจัดอยู่ในกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) ประเภท fecal colilorm ซึ่งเป็นโคลิฟอร์มที่พบในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น จึงใช้เป็นดัชนีบ่งชี้สุขลักษณะของอาหารและน้ำ ความขุ่นของน้ำจึงมีความสำคัญต่อการเลือกอุปโภค บริโภคของผู้คน จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงนำมะรุมมาช่วยแก้ปัญหาน้ำขุ่นในแหล่งน้ำ เพื่อศึกษาอัตราส่วนการใช้สารสกัดจากมะรุมในการตกตะกอนในน้ำและศึกษาสารสกัดจากมะรุมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ในการศึกษาสารสกัดจากมะรุมจะแยกออกเป็นสองแบบ แบบที่หนึ่งการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลและเมล็ด เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการตกตะกอน โดยแบ่งวิธีการสกัดออกเป็นสองวิธี แบบปั่นและแบบบด ในอัตราส่วน 100 กรัม 200 กรัมและ 300 กรัมต่อปริมาตรน้ำ 500 มิลลิลิตร เพื่อศึกษาอัตราส่วนการใช้สารสกัดจากมะรุมในการตกตะกอนในน้ำ แบ่งการทดลองเป็นการศึกษาพีเอช ความเข้มข้น อุณหภูมิและชนิดของตะกอน โดยทดสอบด้วยวิธีจาร์เทสต์ (Jar test) จากนั้นเปรียบเทียบคุณภาพน้ำกับน้ำประปา แบบที่สองการทดสอบประสิทธิภาพของมะรุมในการยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) แบ่งการทดสอบออกเป็นประเภท ประเภทผลมะรุมและประเภทเมล็ดมะรุม โดยใช้อัตราส่วนและวิธีการสกัดของสารสกัดผลมะรุมและเมล็ดมะรุมเดิมในการทดสอบ เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดมะรุมที่ส่งผลต่อแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) โดยใช้วิธีการหยดสารสกัดลงในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อและตัวอย่างแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) ตามประเภทสารสกัดและอัตราส่วนที่กำหนดไว้ และใช้ตัวอย่างแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) ที่ไม่มีการใส่สารใด ๆ ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งของสารสกัดจากมะรุม การศึกษาสารสกัดจากมะรุมจะช่วยเป็นแนวทางในการศึกษา การต่อยอดของจากธรรมชาติที่นำมาใช้แก้ปัญหาน้ำขุ่น ทำให้ช่วยลดการใช้สารเคมีกับสิ่งแวดล้อม