การศึกษาการย้อมไหมที่เคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผง เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผ้าไหมหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูเบศ ทองประเสริฐ, ภุมรินรัตน์ นิธิธรรมธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเคลือบไหมด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อลดการจางของสีผ้าไหม