การศึกษาการยืดอายุผลไม้ด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร นนทะจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไคโตซาน (Chitosan) เป็นสารที่ได้มาจากการนำเอาเปลือกกุ้งขาวหรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นสารหนึ่งในกระบวนการสกัดเชิงชีวภาพที่มีความหลากหลายการใช้งาน โดยไคโตซานมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย และสามารถช่วยในการยืดอายุผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย.