ถุงเพาะชำชีวภาพจากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวิทย์ เพ็ชรทองนวล, ณัฐปคัลภ์ นุชม่วง, วีรภาพ คุ้มทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ หนูพุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้ถุงเพาะชำจากถุงพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากย่อย

สลายได้ยากและเป็นมลพิษต่อสัตว์และคนโดยรอบ ซึ่งถ้าเราเผาถุงพลาสติกก็จะเป็น

มลพิษทางอากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและถ้าสูดดมเข้าไปหรือดื่มน้ำ และ

รับประทานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ก่อให้เกิด

สารก่อมะเร็ง และรบกวนการท างานของ ระบบฮอร์โมน หากมีการสะสมอยู่ใน

ร่างกายของสตรีมีครรภ์มากอาจส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์นอกจากนี้ ยังเพิ่มความ

เสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เกิดอาการผื่นคัน คลื่นไส้

ปวดหัว หรืออาจท าลายระบบประสาท ตับ ไต และระบบสืบพันธุ์ได้ นอกจากนี้

พลาสติกยังทำให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำทำให้น้ำท่วม ปัญหาการทิ้ง

พลาสติกกระจัดกระจายไปทั่วทำให้ทำลายทัศนียภาพ เกิดอันตรายต่อระบบย่อยอาหารของสัตว์ จากเหตุผลดังกล่าว พวกเราได้เห็นถึงความอันตรายของพลาสติกพวกเราจึงคิดที่จะลดการใช้พลาสติกโดยการทำถุงเพาะชำจากพลาสติกชีวภาพจากเปลือกทุเรียนซึ่งจะช่วยลดการใช้พลาสติกได้