ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวและกะลาปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ลาภทวี, อภิรตา รักราวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประเภทถ่านเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะใช้ในด้านครัวเรือน เช่น ใช้ในการประกอบอาหาร ทำให้ถ่านมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันเชื้อเพลิงธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งในอนาคตอาจจะส่งผลให้เชื้อเพลิงธรรมชาติเหล่านี้หมดไป ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาวัสดุที่สามารถให้พลังงานแทนเชื้อเพลิงเหล่านี้ได้เพื่อนำมาผลิตเป็นถ่านเชื้อเพลิงชีวภาพ จากการศึกษาพบว่าถ่านจากกะลามะพร้าวจะให้ค่าความร้อนสูงกว่าถ่านประเภทอื่น ๆ 3 เท่า ถ่านอัดแท่งกะลามะพร้าวให้ความร้อนสูงกว่า 7,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ในขณะที่ถ่านอัดแท่งจากวัสดุอื่นให้ค่าความร้อนอยู่เพียงประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเท่านั้น รวมถึงถ่านจากกะลามะพร้าวให้ขี้เถ้าน้อยและปัจจุบันกะลามะพร้าวเป็นที่นิยมของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก(พรสถิต ยงยืน. 2552: 66-67) กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้เนื่องจากถ่านกะลาปาล์ม จุดติดง่าย ไร้ควัน ประหยัด ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ไม่มีประกายไฟประทุ เหมาะสำหรับการปะกอบอาหารโดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษและในปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมันในประเทศไทยลดลง ทำให้ราคากะลาปาล์มลดลงด้วย ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำโครงงานถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวและกะลาปาล์ม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำขยะทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานชีวมวลที่ให้ค่าความร้อนสูงและมีประสิทธิภาพอีกด้วย