ถุงเพาะชำจากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ เอ่งฉ้วน, ธีภพ ชัยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากในอดีตที่ราคาน้ำยางพาราเคยสูงถึงกิโลกรัมละ 120 บาท แต่ในปัจจุบันกลับมีราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 35 บาทเท่านั้นและไม่มีแนวโน้มที่ราคาน้ำยางพาราจะสูงขึ้นและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของไทยและในท้องถิ่นของจังหวัดตรังพบการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้สืบหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของน้ำยางพาราและขี้ยางพาราโดยนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ถุงเพาะชำจากยางพาราจากยางพาราเพื่อทำผลิตภัณฑ์ถุงเพาะชำจากยางพาราจากยางพาราเพื่อนำไปให้เกษตรกรได้เพิ่มมูลค่าของราคาน้ำยางพาราได้มากยิ่งขึ้นและยังสามารถทำให้เกษตรกรได้นำผลิตภัณฑ์ถุงเพาะชำจากยางพาราจากยางพาราไปใช้ปลูกพืชต่างๆและทำให้ปัญหาการเกิดขยะมีปริมาณที่ลดลงเนื่องจากถุงเพาะชำจากยางพาราสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติได้เพิ่มมากขึ้นโดยทางกลุ่มจะทดสอบอัตราการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ถุงเพาะชำจากยางพาราจากยางพารารวมถึงการระบายน้ำและการดูดซับน้ำของถุงเพาะชำจากน้ำยางพารามาเปรียบเทียบกับถุงเพาะชำจากยางพาราที่สร้างมาจากยางสังเคราะห์