การศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดและปริมาณของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มของสัตว์หน้าดิน​ ต่อคุณภาพของน้ำบริเวณลำธารของน้ำผุดทัพลาวและน้ำผุดนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาดา รัญชัย, วันวิสาข์ บัวพงษ์, วลีพร หาญชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ราชันย์ ต้นกันยา, อภิวัฒน์ ศรีกัณหา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดและปริมาณของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มของสัตว์หน้าดินต่อคุณภาพของน้ำบริเวณลำธารของน้ำผุดทัพลาวและน้ำผุดนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยจะตรวจวัดคุณภาพน้ำได้แก่ ค่าTDS ค่าEC ค่าpH ค่าDO และอุณหภูมิของน้ำ และทำการสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มของสัตว์หน้าดินตามวิธีการของ GLOBE protocol เนื่องจากเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็นดัชนีทางชีวภาพต่อคุณภาพน้ำได้ จากนั้นจะทำการประเมินคุณภาพน้ำ โดยใช้ BMWP score ซึ่งเป็นการให้คะแนนความทนทานของสัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ แล้วนำคะแนนที่ได้ไปคำนวณหาค่าคะแนน ASPT เพื่อประเมินคุณภาพของแหล่งน้ำโดยได้กำหนดจุดศึกษาดังนี้ 1) บริเวณน้ำผุดทัพลาว ทั้งหมด 6 จุด (ST1=สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ST2=พื้นที่เกษตรกรรม ST3=สวนหมาก ST4=ชุมชน ST5=พื้นที่ต้นไม้ใหญ่ ST6=พื้นที่ไม้เลื้อย) และ 2) บริเวณน้ำผุดนาเลา ทั้งหมด 5 จุด (SN1=น้ำผุดนาเลา SN2=พื้นที่น้ำไหล SN3=พื้นที่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ SN4=ชุมชน SN5=พื้นที่โล่ง) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ สามารถใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มของสัตว์หน้าดินเป็นดัชนีทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพน้ำภายในชุมชน และใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดูแลฟื้นฟูคุณภาพของแหล่งน้ำในชุมชนต่อไป