การตรวจจับปรอทโดยใช้ N-doped carbon dots Fluorescense

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภุมวารี มีชัยมาตย์, พิชยา เลิศอุดมสุข, สุภัสสรา กาวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกมล ศิริวัฒนกุล, เกียรติศักดิ์ น้อยพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

In this project, a reflux method was used to synthesize N-doped carbon dots (N-CDs) from citric acid and ethylenediamine (EDA) as precursor. Then, the N-CDs was applied as fluorescence sensor to metal ions. Several metal ions were studied such as Ag+, Pb2+, Fe2+, Cd2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+ and Hg2+ at 10 mmol in DI water 10 mL. Subsequently, a sensor was designed for the determination of Hg2+ volume. The volume range of Hg2+ was 20 µL, 40 µL, 60 µL, 80 µL and 100 µL. Measured the emission wavelength of fluorescence and observed the fluorescence sensor under UV light. Our project would apply as sensor for detection of Hg2+ in the industrial water pollution in the future.

Keyword : Sensor , Fluorescence , Carbon Quantum dots , Metal and Water pollution