เครื่องอบฟองน้ำกำจัดแบคทีเรียด้วยแสงยูวี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาทิพย์ ยางทอง, รัญชนา โส๊ะประจิน, อนุชา ดวงตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสินี ขจีรัมย์, ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องอบฟองน้ำกำจัดแบคทีเรียด้วยแสงยูวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่องช่วยในการกำจัดแบคทีเรียในฟองน้ำล้างจานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ในการกำจัดแบคทีเรียสำหรับแม่บ้านหรือบุคคลทั่วไป ที่อาจจะไม่ได้ทราบถึงอันตรายจากแบคทีเรียในอุปกรณ์ชำระล้างภาชนะต่าง ๆ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรมชิ้นนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของแม่บ้านหรือบุคคลทั่วไป ในการรักษาความสะอาดและสุขภาพของคนในครอบครัว และเพื่อศึกษาแบคทีเรียในฟองน้ำ แสงยูวี การทดสอบประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย การลงมือปฏิบัติในการประดิษฐ์เครื่องอบฟองน้ำกำจัดแบคทีเรียด้วยแสงยูวี สรุปผลและรายงานโครงงาน

ผลการดำเนินงาน จากการทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งาน ผลปรากฏว่า เครื่องอบฟองน้ำกำจัดแบคทีเรียด้วยแสงยูวี สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ดี ทำให้การล้างภาชนะต่าง ๆ สะอาดปลอดภัยและประหยัดน้ำ