เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับชาวสวนยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัตซุล มะแอเคียน, อาลิฟ มินยุนุ้ย, อานนท์ ราโอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับชาวสวนยาง นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับชาวสวนยางจากรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับชาวสวนยาง ให้มีประสิทธิภาพในการที่ใช้งานให้ดีขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการใช้งานในรุ่นที่ 2 สำหรับเกษตรกรเกิดการใช้งานล่าช้าเพราะในเครื่องรุ่นที่ 2 มีการยิงได้แค่ 2 อัน ในการใส่ในเครื่อง เราคณะผู้จัดทำมีวิธีการดำเนินงาน มีการประชุมและลงมือปฏิบัติประดิษฐ์อุปกรณ์ที่พัฒนาจากรุ่นแรกให้สำหรับชาวเกษตรสวนยางพาราสรุปผลและรายงานโครงงาน ผลของการประเมินของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจากผลการเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่าการทดสอบ การทำงานและใช้งานของเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับชาวสวนยาง มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สมบูรณ์สามารถยิงลิ้นรับน้ำยางได้ตั้งแต่ 5 อัน จากผลการเฉลี่ยความพึงพอใจจากการตอแบบสอบถามทั้ง 10 ข้อ ระดับคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเฉลี่ย ร้อยละ 91.5 จากรุ่นที่2 ร้อยละ 70 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีมาก จากรุ่นที่ 2 และผลการเปรียบเทียบเวลาแสดงให้เห็นว่าเวลาแสดงว่าเครื่องรุ่นที่ 1 เฉลี่ยทั้ง 5 ครั้ง ใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 16.6 วินาทีต่อครั้ง ส่วนเครื่องรุ่นที่ 2 ใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 12.2 วินาที ส่วนเครื่องรุ่นที่3 ใช้เวลาเฉลียอยู่ที่ 6.4 วินาที โดยเครื่องยิงในรุ่นที่ 2ใช้เวลามากกว่าเครื่องรุ่นที่ 3