เครื่องหาเวลาจากองศาของดวงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกาญณ์ สาดีน, สัลวา เกปัน, ดียาณา มาลินี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองวัดเวลาท้องถิ่นจากองศาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ เพื่อหาเวลาท้องถิ่นหรือเวลาจริงๆ ณ ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล ซึ่งจะบอกเวลาแตกต่างจากเส้นเวลามาตรฐานของประเทศไทยที่ใช้เส้นเวลาของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวกำหนดเวลา โดยหลักการทดลองวัดเวลาท้องถิ่นจะจัดทำโปรแกรม The Geometer's Sketchpad(GSP) ขึ้นมาใช้ในการคำนวณเวลาโดยใช้ 1 องศา เท่ากับ 4 นาที 15 องศา เท่ากับ 1 ชั่งโมง สามารถวัดเวลาได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.

การจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวลากำหนดการละหมาดของอิสลามและประเพณีการถือศีลอดของอิสลามในพื้นที่ ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล เพราะกิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถใช้เวลามาตรฐานเป็นตัวบอกเวลาได้ จะต้องใช้เวลาท้องถิ่น ณ สถานที่ที่เราอยู่เท่านั้น