การเปรียบเทียบปริมาณสารไคโตซานจากหอยแมลงภู่ หอยแครง หอยทาก โดยวิธีการสกัดด้วยสารละลายที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาภา ศรชัย, ปกรณ์ ทองหล่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไคโซซานเป็นสารที่มีประโยชน์ทางการเเพทย์ในเรื่องของการลดน้ำหนัก ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบปริมาณสารไคโตซานจากหอยแมลงภู่ หอยแครง หอยทาก โดยวิธีการสกัดด้วยสารละลายที่ต่างกัน