การเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora Parasitica ด้วย สารสกัดหยาบจากข่า และ กระชายขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร พุ่มพริก, ชาลิสา จันทะเวียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora Parasitica ด้วย

สารสกัดหยาบจากข่า และ กระชายขาว