การเปรียบเทียบปริมาณสารเคอร์คูมินจากขมิ้นชัน ด้วยการสกัดแบบไหลย้อนกลับ และการสกัดด้วยตัวทำละลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ ยศคำ, พงค์จักรภัทรติ์ ปานต๊ะรังษี, ฉัตรเพชร หลักฐาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาวิธีการสกัดสารเคอร์คูมินโดยการเปรียบเทียบปริมาณสารเคอร์คูมินจากขมิ้นชันด้วยการสกัดแบบไหลย้อนกลับ และการสกัดด้วยตัวทำละลาย และตรวจสอบสารเคอร์คูมินที่มาจากการสกัดจากขมิ้นชันด้วยเทคนิคยูวี-วิสิ เบิล สเปคโทรโฟโตเมตรี