การศึกเกี่ยวกับ saffron

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชณ์ วรรณวิไล, ซัยยิดอะหมัด พิรุอาลี, กรพล พุมมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับ Saffron นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่อง saffron สำหรับคนที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนให้ความสนใจกับ Saffron ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยดูแลรักษาสุขภาพเราและเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้คนที่เริ่มหันมากิน Saffron ผมผู้จัดทำโครงงานมีวิธีการการดำเนินงาน การวางแผนและลงมือในการทำโครงงานให้ผู้คนสมัยใหม่ให้ความสนใจกับ Saffron โดยผลงานประเมินของคนที่เริ่มกิน saffron เฉลี่ยส่วนใหญ่ให้ความสนใจที่จะกินต่อไปโดยผู้คนที่เริ่มมากินส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เมื่อกิน saffron แล้วทำให้รู้สึกสบายตัวผ่อนคลาย และให่ร่างกายมีแรงในการทำกิจกรรมในวันนั้นๆ จากผลการเฉลี่ยความพึงพอใจในการกิน saffron อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสมร้อยละ 92.5 จากคนที่ไม่ได้กิน saffron