การศึกษาและการบำบัดส้นเท้าแตกของแผ่นโฟมจากน้ำยางพาราธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซานียา หมาดปุเต๊ะ, ฮุสนา ลายู, ฟาฟาน สัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจ๊ะอับเซ๊าะ กาสาเอก, วาสินี ขจีรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาการเตรียมฟองน้ำจากยางธรรมชาติผสมยูเรียเกรดเครื่องสำอางนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบแผ่นรองเท้า และศึกษาสมบัติในการบำบัดอาการส้นแตกกับกลุ่มอาสาสมัคร โดยใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นบ้าน ราคาค่อนข้างต่ำ นำมาเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร จึงได้เลือกใช้ยางพาราในการทำเพราะเป็นวัสดุที่เหมาะสมต่อการทำที่รองรับเท้าในรองเท้า

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นแผนรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นเกษตรที่คนส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพจึงได้นำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มความสำคัญของยางพาราให้มีประโยชน์และมีคนรู้จักแพร่หลายมากขึ้น