การสกัดแอนโทไซยานินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดแอนโทไซยานินจากมันเทศม่วงพันธุ์ พจ.65-3

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภรณ์ ประเสริฐ, กนกภรณ์ ขอมั่งกลาง, พิมพ์ชนก มณีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา, อรนุช เฉยฉิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการสกัดแอนโทไซยานินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดแอนโทไซยานินจากมันเทศม่วงพันธุ์ พจ.65-3 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสารแอนโทไซยานินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระจากมันเทศม่วงพันธุ์ พจ.65-3 ด้วยกระบวนการ DPPH assay เทียบกับสารละลายมาตรฐาน Vitamin C ที่ความเข้มข้น 6 ความเข้มข้น ได้แก่ 500, 250, 125, 62.5 และ 31.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดแอนโทไซยานินจากมันเทศม่วงพันธุ์ พจ.65-3 มีค่าประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระอยู่ที่ 50.36%, 46.24%, 42.43%, 41.50% และ 40.78% ตามลำดับ

จากผลการศึกษามันเทศม่วงพันธุ์ พจ.65-3 สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สรุปได้ว่าสารสกัดแอนโทไซยานินจากมันเทศม่วงพันธุ์ พจ.65-3

มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระได้น้อยกว่าสารละลายมาตรฐานในทุกความเข้มข้น