การสร้างโพรงนกเงือกเทียมโดยจำลองอุณหภูมิและความชื้นจากโพรงนกเงือกธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภูมิ เอนกธนะสุวรรณ, วรภรณ์ วงค์พิลา, พัทธ์ธีรา อิ่มแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติกรณ์ หงษ์ยิ้ม, สุจิตตรา เจนงาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นภายในโพรงนกเงือกธรรมชาติ โพรงนกเงือกเทียมแบบดั้งเดิม และบรรยากาศภายนอก 2) เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุดินเผา ที่ผสมดินเหนียวกับแกลบขี้เถ้าในอัตราส่วนต่าง ๆ 3) สร้างโพรงนกเงือกเทียมโดยจำลองอุณหภูมิและความชื้นจากโพรงนกเงือกธรรมชาติ โดยใช้หลักการดูดซึมน้ำของวัสดุดินเผา การดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นภายในโพรงนกเงือกธรรมชาติ โพรงนกเงือกเทียมแบบดั้งเดิม และบรรยากาศภายนอก พบว่าโพรงนกเงือกธรรมชาติมีช่วงความต่างของอุณหภูมิและความชื้นน้อยกว่าบรรยากาศภายนอกและโพรงนกเงือกเทียมแบบดั้งเดิม ระยะที่ 2 ออกแบบและสร้างวัสดุดินเผา พบว่าวัสดุดินเผาที่ผสมแกลบขี้เถ้าในอัตราส่วน 5 : 0.4 มีค่าความพรุนปรากฏ ค่าการดูดซึมน้ำ และความหนาแน่นรวมมากที่สุด จึงเป็นอัตราส่วนที่ใช้ออกแบบปากโพรงดินเผา ระยะที่ 3 ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุผนังโพรงเทียมและสร้างโพรงนกเงือกเทียม พบว่า โพรงนกเงือกเทียมที่ประกอบด้วยไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ 2 ชั้น บุผนังภายในด้วยฉนวนกันความร้อนใยแก้วและทาสีกันความร้อนด้านนอก มีการรักษาอุณภูมิภายในโพรงดีที่สุดเมื่อเทียบกับบรรยากาศภายนอก จึงนำมาประกอบเข้ากับปากโพรงดินเผา และทดสอบอุณหภูมิและความชื้นเทียบกับโพรงเทียมแบบอื่น ๆ จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิและความชื้นของโพรงเทียมฉนวนปากโพรงดินเผามีความเหมือนกับโพรงธรรมชาติมากที่สุดโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient; r) ของอุณหภูมิและความชื้นเท่ากับ 0.72 และ 0.39 ตามลำดับ