ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในดินผสมไฮโดรเจลเปรียบเทียบกับดินธรรมดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา คูณพิทักษ์สกุล, จิราพร ยางคำ, กุลิสรา การฟุ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตของคะน้าในดินที่ผสมไฮโดรเจลกับดินปกติซึ่ง

ไฮโดรเจลคือ สารโพลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวดที่สามารถดูดซับของเหลวได้มาก โดยเปลี่ยนจากสภาพน้ำที่เป็นของเหลว ให้เก็บอยู่ภายในเจล ไฮโดรเจลที่อยู่ในดินทำให้ดินมีคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยอุ้มน้ำในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นสูง เหมาะกับการนำมาผสมในดินปลูกคะน้าซึ่งเป็นพืชชอบแดด ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง ไฮโดรเจลสามารถกักเก็บความชื้นไว้แม้แดดจ้าและไม่ทำให้รากพืชเน่าอีกด้วย สารที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำไว้ได้มากกว่าน้ำหนักของมันเองถึง 500 เท่า โดยผู้จัดทำได้เลือกใช้แป้งมันสำปะหลังและนำแป้งไปให้ความร้อนภายใตความดันโดยใชหมอนึ่งความดันไอ จากนั้นนำเจล แป้งที่ได้ไปเติมสารเชื่อมขวางทางเคมี ตั้งทิ้งไวเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาโดยมีการกวนตลอดเวลาเปนเวลา 24 ชั่วโมงแลวปรับ pH ใหเปนกลาง จากนั้นตกตะกอนไฮโดรเจลดวยเมทานอลและอบใหแหงนําไฮโดรเจลแหงไปบดและ รอนผานตะแกรงอะลูมิเนียมกระถางให้ได้ขนาดผงไฮโดรเจล 425-500 µm แล้วนำไฮโดรเจลไปผสมกับดินธรรมดาในอัตราส่วน 1:1 1:2 1:3 1:4 เพื่อความคงตัวของดินและเป็นการศึกษาในระยะแรกเริ่ม จากนั้นตวงดินที่ผสมไฮโดรเจลแห้งและดินธรรมดาในปริมาณเท่ากันแล้วใส่ลงใน กระถางปลูก โดยปลูกพืชในดินอัตราส่วนละ 5 ต้น จากนั้นวัดผลการเจริญเติบโตของพืชทุกๆต้น แล้วบันทึกผลว่าในดินอัตราส่วนใดที่ผสมไฮโดรเจลแล้วต้นคะน้าสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด