กล่องซีลอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร ทองแท้, ศุภโชค คำอุไร, สมบัติ ตุนานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหาร โดยทั่วไปนั้นมีอายุการรับประทานที่สั้น ไม่นานก็เน่าเสีย มนุษย์จึงคิดค้นวิธีที่จะถนอมอาหาร โดยผ่านกระบวนการแปรรูป แต่เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ จุลินทรีย์ในอากาศ แบคทีเรีย เชื้อรา และอื่นๆ จึงทำให้อาหารก็มีอายุการรับประทานที่ยังไม่ยืนยาวเท่าที่ควร แม้จะผ่านการแปรรูปแล้วก็ตาม จึงทำให้เกิด กล่องสุญญากาศ ขึ้น เพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างอาหารและอากาศ โดยทำให้การถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกนั้น มีค่าเท่ากับหรือเข้าใกล้ศูนย์ สนอกจากนั้น การที่เราสามารถควบคุมการถ่ายเทของอากาศภายในอาหารได้นั้น สามารถกับถุงจำพวกถุงซิปล็อก ทำให้ระบบสุญญากาศมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงมากขึ้น