กล่องกระดาษปลูกได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลชนา ไวยโภชน์, ศรัญญา โพธิ์มา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันกระบวนการการผลิตกระดาษส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และปัญหาขยะยังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยนอกจากนั้นกระดาษเหลือใช้ที่ไม่ได้การนำไปใช้ประโยชน์หรือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอยู่มาก ซึ่งขยะจากกระดาษนั้นเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทางผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีนำกระดาษเหลือใช้เหล่านั้นแปรรูปของกล่องกระดาษ ซึ่งเมื่อใช้งานแล้วสามารถที่จะนำมาปลูกได้