กล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับการทํางานในเครื่องซักผ้าแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา รุจิธรรม, สุจารี อ่วมน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎารัตน์ เครื่องชนะ, วชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาที่พบคือคนเรามักปั่นผ้าทิ้งไว้แล้วลืมตากดังนั้นทีมผู้จัดทําจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับการทํางานของเครื่องซักผ้า ที่ทําการปั่นเสร็จแล้วและทําการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือให้นําผ้าที่ซักแล้วไปตาก โดยใช้หลักการทํางานของ Vibration sensor คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน ต่อเข้ากับบอร์ด Arduino และทําการเขียน Code ในโปรแกรมให้คําสั่งรับค่าการสั่นสะเทือนจากนั้นเมื่อการสั่นสะเทือน หยุดลงจะแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือมือเพื่อให้นําผ้าไปตาก ดังนั้นทีมผู้จัดทําจึงคิดจัดทําโครงงานกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับการทํางานในเครื่องซักผ้าแจ้งเตือนผ่านแอป พลิเคชัน นี้ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาการซักผ้าแล้วลืมตากจนเกิดปัญหาผ้าเหม็นอับ ชื้นและราขึ้นตามมาได้