อุปกรณ์ขูดมะละกอรักธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญวิทย์ มิ่งขวัญคีรี, กมลพันธ์ แซ่ม้า, ธีรานันทน์ เลิศธัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมร เทียมฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้น ต้องประกอบด้วย4อย่าง คือ1.ที่อยู่ 2.อาหาร 3.เครื่องนุ่มห่ม 4.ยารักษาโรค แต่ในการดำรงชีวิตนั้นคนเรา ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อลดการใช้และความปลอดภัย ลดระยะเวลาในการทำงานสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างมาก คนเรานั้นจึงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมา เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการดำรงชีวิต แม้แต่การทำอาหารคนเราก็สามารถคิดค้นสร้างประดิษฐ์เครื่องช่วยทำอาหารเร็วขึ้นได้ เช่น หม้อ กระทะ มีด เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์เราได้ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก

คนในประเทศไทยเรานั้นส่วนมากแล้วนิยมทานส้มตำเป็นส่วนมาก แต่มีปัญหาในการขุดเส้นมะละกอเป็นส่วนมากเพราะว่าขุดได้น้อยและใช้เวลาในการขุดเส้นส้มตำเป็นเวลานาน เราจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ในการขุดเส้นมะละกอให้ได้มากที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุด ช่วยในการขุดเส้นมะละกอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยกว่าการใช้มือในการขุดเส้นมะละกอ และยังรวดเร็วกว่าการใช้มือขุดเส้นมะละกออีกด้วย อุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพในการขุดส้นมะละกออย่างแน่นอน