วงกลมปริศนากับตัวเลขที่หายไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรสุดา ปัญญายืน, รัตติกาล วันใจ, ณัทธกร ลี้จินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ก่อนที่จะมีการจัดทำโครงงานนี้ พวกเราได้มีการคิดริเริ่ม ว่าควรมีเกมที่สามารถช่วยให้เราฝึกคิดเลขได้เร็วขึ้น ซึ่งเราได้นำรูปแบบเกมตัวอย่างมาจากเกม 24 และเราก็ได้คิดเกม วงกลมปริศนากับตัวเลขที่หายไป นี้ขึ้นมา ซึ่งเกมนี้คือเกมที่ใช้ฝึกทักษะการคิดเลขทางคณิตศาสตร์ ให้รวดเร็วและถูกต้องโดยการที่เรานำตัวเลข 0-9 มาบวก ลบ คูณ หาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ช่องที่กำหนด การคิดเกม ครั้งนี้โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อให้มีการคิดคำนวณที่รวดเร็ว 2)มีความสนุกสนานในการคิดคำนวณ